Statut

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14), Skupština Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama na svojoj sjednici održanoj 6. ožujka 2015. u Zagrebu donijela je

STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ZNANOST O LABORATORIJSKIM ŽIVOTINJAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuju se:

 • naziv, sjedište Društva
 • izgled pečata Društva
 • područje djelovanja sukladno ciljevima
 • sadržaj i područje rada Društva
 • zastupanje, ciljevi, djelatnosti i javnost rada Društva
 • članstvo, članarine, te prava i obveze članova Društva
 • stegovna odgovornost članova Društva
 • način vođenja popisa članova
 • unutarnji ustroj Društva – tijela, njihov sastav, način sazivanja sjednica, ovlasti, način odlučivanja, način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova tijela Društva, način sazivanja skupštine u slučaju isteka  mandata, odnos prema imovini, načinu stjecanja i raspolaganja mogućom dobiti Društva
 • imovina i raspolaganje imovinom
 • izbor i opoziv likvidatora
 • načini stjecanje imovine i raspolaganja imovinom
 • postupak sa imovinom u slučaju prestanka udruge
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge
 • te prestanku djelovanja Društva.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv Društva glasi: Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama.

Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: HDZLZ

Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Laboratory Animal Science Association.

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: CroLAS

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Društvo je samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitna interesna društvena organizacija dobrovoljno udruženih članova biomedicinskih znanosti koja djeluje na području Republike Hrvatske. Društvo kao pravna osoba ostvaruje suradnju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i udrugama te se ima pravo učlanjivati u te organizacije i udruženja sukladno zakonu.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Društva. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 5.

U novčanom poslovanju Društvo zastupaju predsjednik, tajnik ili blagajnik.

Članak 6.

Društvo ima okrugli pečat promjera 30 mm. Na obodu kruga ispisan je puni naziv Društva na hrvatskom jeziku, a u sredini pečata godina osnutka (1990) i kratica Društva na engleskom jeziku Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti.

Društvo ima i znak čije likovno rješenje usvaja Upravni odbor.

CILJEVI I PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI (GOSPODARSKE DJELATNOSTI)

Članak 7.

Društvo je neprofitna pravna osoba.

Članak 8.

Društvo djeluje u području obrazovanja, znanosti i istraživanja, kao i području zaštite okoliša i prirode, tj. zaštiti životinja.

Društvo je osnovano u cilju okupljanja znanstvenih i stručnih djelatnika biomedicinskih znanosti, koji u svom radu koriste laboratorijske životinje, uzgajivače laboratorijskih životinja, te proizvođače hrane i opreme za laboratorijske životinje, kao i njihovog trajnog stručnog usavršavanja.

Članak 9.

Udruživanjem u Društvo znanstveni i stručni djelatnici:

 • dobivaju mogućnost stalne razmjene mišljenja i iskustava u području rada s laboratorijskim životinjama
 • usmjeravaju i unapređuju rad s laboratorijskim životinjama u skladu sa suvremenim dostignućima
 • djeluju na stvaranju etičkog odnosa prema laboratorijskim životinjama
 • sudjeluju u pripremi i održavanju nastave iz područja znanosti o laboratorijskim životinjama
 • sudjeluju u radnim skupinama za izradu preporuka za unapređenje dobrobiti pokusnih životinja
 • sudjeluju u izradi zakonskih propisa vezanih uz područje djelovanja povezujući se s regulatornim tijelima u zemlji i EU

Članak 10.

Ciljeve utvrđene člankom 8. ovog Statuta Društvo ostvaruje:

 • organiziranjem kongresa, simpozija, savjetovanja, predavanja i drugih oblika okupljanja članstva
 • organiziranjem osobnih susreta članova s drugim znanstvenim i stručnim djelatnicima
 • organiziranjem tečajeva sa ciljem specifične edukacije stručnjaka biomedicinskih znanosti o radu s pokusnim životinjama
 • suradnja s nastavnim organizacijama koje djeluju u oblasti znanosti o laboratorijskim životinjama
 • povezivanje stručnjaka u zemlji i svijetu sa ciljem poticanja istraživanja u svrhu zamjene pokusnih životinja s drugim relevantnim tehnikama.

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja je: izdavanje i prodaja knjiga i časopisa te drugih publikacija, iz područja svoje djelatnosti.

JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se javnošću skupova, obavještavanjem članova i sredstava javnog informiranja o odlukama, akcijama i programu rada te o ostvarenim zadacima kao i o izvorima prihoda i financijskom poslovanju Društva. Obavještavanje se obavlja putem sastanaka i putem glasila Društva (e-mail, web stranica). Odluka o izlaženju glasila donosi Skupština u okviru plana rada.

Društvo može osnivati ustrojstvene oblike: sekcije i ogranke koji nemaju svojstvo pravne osobe, nego djeluju u sklopu Društva.

Sekcija se osniva za pojedino specifično interesno područje rada grupe članova Društva, a koje se odnosi na djelokrug rada s pokusnim životinjama. Ogranak se bavi organizacijom djelatnosti Društva za članove u svom mjestu, općinskom središtu ili gradu.

Najmanji broj članova sekcije i ogranka je 10.  Svaka ustrojstvena jedinica bira svog predsjednika koji je odgovoran za rad jedinice i koji izvještaj o radu predaje upravnom odboru Društva. Mandat predsjednika ustrojstvene jedinice traje tri (3) godine, s tim da mogu biti birani za još jedno mandatno razdoblje.

Ustrojstvene jedinice Društva osnivaju se i ukidaju odlukom skupštine Društva kojoj su i odgovorni za svoj rad, a na prijedlog upravnog odbora.

ČLANOVI DRUŠTVA: NJIHOVA PRAVA, DUŽNOSTI I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 12.

Članovi Društva su redoviti i počasni. Član Udruge se upisuje u popis članova koji vodi tajnik Udruge na temelju odluke Skupštine o primitku u članstvo. Popis članova vodi se elektronički obavezno sadrži ime i prezime (naziv) OIB, datum rođenja, kategorija članstva, datum pristupanja udruzi, datum prestanka članstva. Evidencija se revidira svake godine na temelju aktivnosti člana.

Redoviti članovi Društva mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut Društva. Redovitim članom mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u RH koji podržavaju djelatnost Društva. Redoviti članovi primaju se u Društvo na temelju njihove pismene prijave (ime i prezime člana, datum rođenja, OIB, datum pristupanja Društvu) i preporuke člana Društva. Redovite članove prihvaća Skupština društva.

Počasne članove bira Skupština Društva iz redova istaknutih domaćih i stranih znanstvenih djelatnika koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Društva. Izbor obavlja Skupština na temelju pismenog prijedloga Suda časti Društva natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Društva. Počasni članovi imenuju se doživotno i oslobođeni su plaćanja članarine. Počasnim članovima izdaje se diploma čiji oblik i sadržaj određuje Skupština.

Članak 13.

Prava,obveze i odgovornosti redovitih članova Društva su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva
 • da kritički i konstruktivno usmjeravaju rad Društva i njegovih tijela
 • da aktivno pridonose ostvarivanju ciljeva Društva
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta
 • da redovito plaćaju članarinu

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova Društva su:

 • da kritički i konstruktivno usmjeravaju rad Društva i njegovih tijela
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem iz Društva, što se obavlja na temelju slobodne odluke člana, o čemu dotični pismeno obavještava Skupštinu
 • isključivanjem iz Društva, što obavlja Skupština na temelju odluke Suda časti; protiv tog isključenja član ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Skupštini, pismeno u roku od 30 dana po saopćenju odluke o isključenju. Žalba zadržava izvršenje odluke o isključenju. O žalbi odlučuje Skupština Društva. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.
 • smrću člana Društva
 • prestankom djelovanja Društva

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće  između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

UNUTARNJI USTROJ DRUŠTVA

Članak 16.

Tijela Društva jesu:

 • Skupština Društva
 • Predsjednik Društva
 • Potpredsjednik Društva
 • Tajnik Društva
 • Blagajnik Društva
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Društva. Čine ju svi redovni članovi Društva: sve poslovno sposobne fizičke osobe te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Svaki redovni član Društva ima pravo na jedan (1) glas u Skupštini.

Članak 18.

Skupština Društva obavlja ove poslove:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune i druge opće akte Društva
 • bira redovite i počasne članova Društva
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • bira i razrješava upravni i nadzorni odbor, te sud časti Društva
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje likvidatora Društva
 • donosi zaključke o radu tijela Društva, usvaja godišnji financijski plan Društva
 • utvrđuje program rada za razdoblje između svojih sjednica
 • odlučuje o izdavanju publikacija Društva
 • odlučuje o prihodima i rashodima Društva
 • odlučuje o udruživanju Društva s drugim znanstvenim i stručnim udruženjima u zemlji i inozemstvu
 • odlučuje o žalbama protiv odluke drugih tijela Društva
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge);
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

Članak 19.

Skupština Društva može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna Skupština održava se jednom godišnje i to obavezno u roku od 120 dana od završetka fiskalne godine, dok se izvanredna održava prema potrebi. Izborna Skupština održava se svake tri godine.

Svake tri godine na redovnoj Skupštini obavlja se izbor novih tijela Društva. Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje barem četvrtina članova Društva. Odluke se prihvaćaju natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova na Skupštini javnim ili tajnim glasanjem. Izbori se obavljaju isključivo tajnim glasanjem. Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Društva donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 20.

Skupštinu saziva predsjednik Društva,dostavljanjem pismenih poziva članovima Društva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Članak 21.

Predsjednik Društva saziva Skupštinu na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje jedne trećine članova Društva ili na zahtjev Upravnog odbora, s tim da se odmah predloži dnevni red. Na dnevnom redu izvanredne Skupštine mogu biti samo ona pitanja radi kojih je Skupština sazvana.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 30 dana, od dana zahtjeva za njezino sazivanje, tada je mogu sazvati sami predlagači i predložiti njezin dnevni red.

Skupštinu udruge u slučaju isteka mandata saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  tri člana udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 22.

Na sjednicama Skupštine se vodi zapisnik kojeg potpisuju: tajnik, jedan ovjeritelj i predsjednik Društva. Zapisnik sa Skupštine dostavlja se članovima putem elektroničke pošte i objavljuje u godišnjem biltenu Društva.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 23.

Predsjednika Društva bira Skupština na tri (3) godine s mogućnošću  reizbora. Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora Društva. Saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red. Predsjeda svim sjednicama osim u slučaju izbora novih tijela Društva. Tada sjednicom Skupštine rukovodi Radno izborno predsjedništvo (tri prisutna člana Društva).

Članak 24.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo i osigurava pravilan i zakonit rad Društva
 • provodi sve odluke i odredbe koje je usvojila Skupština i Upravni odbor
 • saziva i vodi sjednicu Skupštine i Upravnog odbora Društva
 • na godišnjoj Skupštini podnosi izvještaj rada Društva u protekloj godini i daje plan rada Društva za sljedeću godinu
 • skrbi za javnost rada Društva
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
 • dostavlja zapisnik sa redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

Upravni odbor Društva sačinjavaju: predsjednik Društva, potpredsjednik, tajnik, blagajnik i još pet člana Društva. Svakog pojedinačno bira Skupština. Upravni odbor sastaje se na poziv predsjednika Društva najmanje jednom u 6 mjeseci. Pravovaljano odlučuje ako sastanku prisustvuje predsjednik ili potpredsjednik Društva i četiri člana. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Članak 26.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje prijedloge, izmjene i dopune Statuta
 • predlaže predsjedniku saziv Skupštine, te predlaže dnevni red,
 • priprema godišnji plan rada i proračun kojeg podnosi Skupštini na usvajanje
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • priprema godišnje financijsko izviješće i izviješće o radu Udruge koje podnosi Skupštini na usvajanje
 • provodi odluke i odredbe koje je usvojila Skupština
 • predlaže isključenje članova Društva
 • odlučuje o promjeni adrese Društva
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava i vodi brigu o imovini Društva
 • organizira vođenje materijalno financijske dokumentacije o poslovanju Društva
 • odlučuje o ustanovljenju stručnih povjerenstava i radnih skupina Društva
 • imenuje predstavnike Društva u različita radna tijela i povjerenstva koja nisu u sastavu Društva
 • surađuje sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • donosi Poslovnik o svom radu  kojim se utvrđuje procedura oko sazivanja i održavanja sjednica, pripreme materijala, donošenje odluka, izvještavanju o radu i o svemu ostalome što je bitno za rad i odlučivanje Upravnog odbora

Članak 27.

Upravni odbor rukovodi radom Društva između dva saziva Skupštine u skladu sa zaključcima donesenim na Skupštini. O radu Upravnog odbora predsjednik Društva podnosi Skupštini izvještaj. Upravni odbor raspolaže sredstvima Društva u skladu sa zaključcima Skupštine. Upravni odbor može osnovati povremena radna tijela za izvršenje pojedinih zadataka iz programa Društva. U svakom radnom tijelu mora biti po jedan član Upravnog odbora koji rukovodi radom tog tijela i podnosi izvješće Upravnom odboru.

Članak 28.

Skupština može prije isteka mandata razriješiti dužnosti predsjednika Društva i članove Upravnog odbora na vlastiti zahtjev ili u koliko nesavjesno izvršavaju povjerene obaveze.

POTPREDSJEDNIK

Članak 29.

Potpredsjednik Društva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti. Za svoj rad odgovara predsjedniku i Skupštini.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik. Društvo ima jednog potpredsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od tri (3) godine.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 30.

Skupština bira tajnika Društva na vrijeme od tri (3) godine.

Tajnik Društva:

 • vodi popis članova i adresar Društva.
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupština i Upravnog odbora, te vodi i čuva arhivu.
 • priprema izvješća, akta i ostalu dokumentaciju potrebnu za sjednicu Skupštine i Upravnog odbora
 • obavlja stručne i druge poslova za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Članak 31.

Skupština bira blagajnika Društva na vrijeme od tri (3) godine.

Blagajnik Društva vodi blagajničke poslove i jednom godišnje Skupštini podnosi blagajnički izvještaj.

NADZORNI ODBOR

Članak 32.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Član Nadzornog odbora ne može biti člana Upravnog odbora. Nadzorni odbor nadzire:

 • zakonitosti materijalnog i financijskog poslovanja Društva
 • promjenu odredaba Statuta
 • ostvarivanje odluka i zaključaka Skupštine

Članak 33.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odlaganja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva. Kvorum nadzornog odbora su sva tri člana, a odluke donose natpolovičnom većinom svih članova.

SUD ČASTI

Članak 34.

Sud časti ima tri člana i jednog zamjenika koje bira Skupština. Zamjenik može biti i član nadzornog odbora koji mijenja pojedinog člana Suda u slučaju njegove spriječenosti ili u slučaju sprečavanja sukoba interesa. Sud časti raspravlja o postupcima članova Društva što nisu u skladu s ovim Statutom i etičkim normama te odlučuje o nepodobnosti pojedinih osoba za članstvo u Društvu. Predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova Društva.

Pravovaljano odlučuje ako su prisutna tri člana Suda, a odluke donosi većinom glasova svih članova. Mandat članova traje tri (3) godine. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Sud časti.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz Udruge.

LIKVIDATOR DRUŠTVA

Članak 35.

Skupština imenuje fizičku ili pravnu osobu za likvidatora koja ne mora biti član udruge.

Likvidator/ica zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Financijski plan donosi za jednu kalendarsku godinu. Financijska godina Društva počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Po završetku godine sastavlja se financijski izvještaj i u skladu sa zakonom podnosi završni račun.

Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

Financije društva i godišnju financijsku bilancu vodi neovisni knjigovodstveni ured.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 38.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti u sladu s odredbama Statuta.

Članak 39.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

Članak 40.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

PRESTANAK RADA

Članak 41.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge tajnim glasanjem, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja udruge, njena imovina se nakon ispunjenja zakonskih obveza prenosi na  Hrvatsko biološko društvo.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od 17.12.1997.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na skupštini Društva, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga.

 

U Zagrebu, 6. ožujka 2015.

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama

Dr.sc. Maja Lang Balija
Predsjednica